Kallelse till höstmöte

Tisdagen den 16 november 2010 kl 1900 i föreningsgården Kvarnhjulets lilla samlingssal,  Follbrinken, (bredvid den stora). Ligger vid det som förut var Nyboda skolas lågstadium.
Handlingar:
budget-2011
Verksamhetsplan 2011 
Svar på motion om kösystemet 
Förslag till avgifter 2011
TBS förslag förmåner 091109

Dagordning
1  Mötets öppnande
2  Fastställande av röstlängd för mötet
3  Fråga om mötets behöriga utlysande.
4  Fastställande av föredragslistan
5  Val av ordförande och sekreterare för mötet
6  Val av protokolljusterare och tillika rösträknare som jämte ordföranden ska  justera mötesprotokollet
7  Fastställande av:
        a) handlingsprogram för 2011
        b) avgifter för 2011
        c) ersättningar för 2011
        d) årsbudget för 201          
8  Behandling av förslag som inlämnats skriftligt till styrelsen av röstberättigad medlem senast 26 oktober.
9  Övriga frågor
       a) information om det administrativa systemet
       b) prisutdelning för årets seglingar
10 Mötets avslutning
Styrelsens förslag till beslut under punkt 7 och 8 finns tillgängliga en vecka före höstmötet i varvsstugan i Storängen och på hemsidan.
Medlem som har förslag, som ska behandlas av höstmötet, ska senast 26 oktober ha sänt det/de till styrelsen, Trollbäckens båtsällskap box 2072 135 02. TBS bjuder på sedvanlig förtäring i form av öl/läsk/vatten och smörgåsar.
Parkera gärna under Konsum och promenera över dalen, ca 300 m.
Välkomna
Björn Andersson                                                         Hans Strandell
ordförande                                                                 sekreterare