Skärpta miljökrav på varvet

Föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken

Den 24 juni 2010 utförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en inspektion på TBS vilket ledde till skärpta miljökrav.

För dig med båt på varvet kommer det att bli nya rutiner och det är viktig att du respekterar de krav som kommer att ställas. Innan vi har skapat förutsättningar för att ta hand om miljöfarligt avfall på varvet måste du som båtägare själv ta hand om allt miljöfarlig avfall och transportera det från varvet. Efterlevs inte dessa krav måste båtägaren själv stå för kostnaden för sanering.

Styrelsen kommer nu att arbeta vidare med hur kraven ska tolkas. Rutiner för egenkontroll och dokumenthantering ska tas fram liksom förslag på bra och praktiska lösningarna för att ta hand om avfallet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ålägger TBS följande:

1. Slipning/skrapning av båtbottnar ska ske på ett sätt så att slipdamm, slipvatten och skraprester kan tas omhand som farligt avfall.

2. Motorkonserveringsmedel ska efter användning samlas upp och hanteras som farligt avfall. Det får inte tillföras recipient (t ex havet) eller avlopp.

3. Elskrot ska sorteras separat från annat avfall.

4. Flytande farliga ämnen och flytande farligt avfall ska förvaras i lämpliga behållare på hårdgjord invallad yta, eller på tråg, inomhus alternativt utomhus under tak. Invallningen eller tråget ska vara beständigt mot förvarad vätska och minst rymma volymen av den största behållaren plus 10 % av summan av övrig lagrad volym.

5. Uppkomst av farligt avfall (typ och mängd) liksom de anläggningar som avfallet transporteras till ska journalföras kalenderårsvis. Uppgifterna ska sparas i minst fem år.

6. Transportdokument ska upprättas innehållandes uppgifter om avsändare (oftast verksamhetsutövare), mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd vid varje transport av farligt avfall som utförs av extern transportör. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren samt bekräftas med signatur av mottagare.

7. Det ska finnas fastställda rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken.

Samtliga ställda krav kommer att följas upp under nästkommande inspektion på klubben.

Styrelsen