Sommarnatt – Seglingsföreskrifter

Sommarnatt
SEGLINGSFÖRESKRIFTER
för Trollbäckens Båtsällskaps  kappsegling
SOMMARNATT

10-11 juni

Seglingsnämnd Tävlingsledning:            Conny Sparrwardt   070-601 31 18
Göran Ricking        070-697 40 95   VHF SC 3608 Valkyria
Regler KSR 2009-2012 med tillägg.
Gällande SRS-regler och klassregler samt seglingsföreskrifterna. Under tiden kl. 23.00 – 03.00 ersätts KSR i tillämpliga delar av Internationella Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafikföreskrifterna. Tillägg: Stormsegel får användas, dock behöver inte dessa segel räknas in i maxantalet enl. SRS.
Villkor för deltagande Båt skall vara ansvarsförsäkrad och utrustad med VHF eller mobiltelefon. Allt deltagande sker på egen risk, skepparansvar gäller alltid.

Ankomst-anmälan Anmäld båt gäller som ankomstanmäld och startande om inte annat meddelats seglingsnämnden.
Bana Bana kommer meddelas under Torsdagen  9 Juni (per e-mail) för att seglingen skall kunna genomföras med optimal sträckning.

Ev. avkortad eller ändrad bana meddelas via mobiltelefon från tävlingsledningen.

Mål: Linje mellan Syd och Nordprick vid Västra Runmaren. Se skiss nedan.


Distans                 Ca 65 M
Loggblad Loggblad skall fyllas i vid ett antal passeringar samt målgång. Lämnas till tävlingsledningen. Eftersom det är en inbjudningstävling utan start/målfartyg gäller dessa tider för resultatberäkning. Ladda ner loggblad

Start system Omvänd SRS, individuell start efter SRS-tal. Båt definieras som kappseglande fem minuter före sin starttid.
Starttid Startid Båt med SRS-tal 1,0 startar kl 19:00 2011-06-10. Övriga individuella starttider enligt distribuerad tabell senast torsdag  9 Juni. Fröken Ur/GPS-tid gäller.
Startlinje Startlinjen utgörs av en linje mellan röd och grön prick 0,1 Nm
NO fyren Östra Stendörren (Lat N 59°11,13 Long 0 18°30,07).

Mållinje Mållinjen utgörs av en linje mellan Syd och Nordprick V om Västra  Runmaren enl. bifogad skiss.

Tidsbe­gränsning Båt som ej gått i mål 2011-06-11  kl 18.00 anses ha utgått.

Protester Båt vilken avser att protestera skall informera seglingsnämnden om detta omedelbart efter målgång. Protesttiden utgår 45 min efter sista båts målgång. Tid och plats för behandling av protester meddelas av tävlingsledningen  senast 30 minuter efter protesttidens utgång.

Avbryta kappseglingen Båt som bryter seglingen skall anmäla detta till tävlingsledningen via mobiltelefon (SMS alt. samtal)  eller VHF (anrop trafikkanal 72).


Säkerhetsinstruktioner

  • Undsätt alltid mäniskor först och därefter utrustning och båtar
  • En person i vatten ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare  att vid behov undsätta en person i fara.
  • Vid olycka larma112 eller Sweden Rescue kanal 16. Därefter  tävlingsledningen enligt tele ovan eller VHF  kanal 72
  • Vid ett antagande att hjälp kan vara aktuell kontrolera först om båtens besättning önskar hjälp
  • Det är alltid skepparens ansvar att nödvändig säkerhetsutrustning finns ombord. (T.ex: flytvästar, brandsläckare, nödraketer, verktyg, träpluggar, livlinor, förbandskudde, ficklampor, hinkar, livboj, kastlina, länspump, sjökort, m.m.)

Resultat­ Den omvända starten (jaktstarten) gör att vi får en mer spännande tävling Men det slutgiltiga resultatet räknas ut med seglad tid x SRS-tal vilket gör att justeringar kan ske i efterhand. Resultatlista  meddelas i samband med prisutdelningen .

Priser Pokaler för placering, medaljer till övriga. Pristutdelning sker vid bryggan i Gästhamnen under inmundigande av dryck och snacks kl 19:00 11 Juni 2011.

Hamnplats Hamnkaptenen hjälper till med platser.
Hamnavgift betalas på hamnkontoret.
Vi önskar Er en trevlig segling
och en skön sommarnatt!