Kallelse till Höstmöte 2012

Tisdagen den 27 november 2012 kl 1900 i föreningsgården Kvarnhjulets lilla samlingssal, Follbrinken, (bredvid och nedanför den stora).

Mötet inleds med föredragning av representant från Saltsjön-Mälarens Båtförbund om den föreslagna sammanslagningen av Seglarförbundet och Båtunionen m.fl frågor.
Handlingar:
Verksamhetsplan 2013 1116
PrognosBudget 2013 rev slutl 1116
Förslagtillavgifter 2013
Offert VA-anläggning Storängen slut
Dagordning höstmötet
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötets behöriga utlysande.
4 Fastställande av föredragslistan
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
7 Fastställande av:
a) handlingsprogram för 2013
b) avgifter för 2013
c) ersättningar för 2013
d) årsbudget för 2013 och investering i en VA anläggning
8 Behandling av förslag som inlämnats skriftligt till styrelsen av röstberättigad medlem senast 7 november
9 Övriga frågor
a) övrig aktuell information
b) prisutdelning för årets seglingar
10 Mötets avslutning
 
Styrelsens förslag till beslut under punkt 7 och 8 finns tillgängliga en vecka före höstmötet i varvsstugan i Storängen och på hemsidan.
Medlem som har förslag, som ska behandlas av höstmötet, ska senast 7 november ha sänt det/de till styrelsen, Trollbäckens Båtsällskap Box 2072, 135 02 Tyresö. TBS bjuder på sedvanlig förtäring i form av öl/läsk/vatten och smörgåsar.
Parkera gärna under Konsum och promenera över dalen, ca 300 m.
 
Välkomna
 
Björn Andersson, ordförande
Hans Strandell, sekreterare