Om Båt, mast och vagga

Segelbåtsvagga

Om båten

 • Båtar som väger mer än 10 ton, är bredare än 4.40 m, eller har ett djup över 2.35 m kan inte tas upp med varvets utrustningar.
 • Din båt ska alltid vara försäkrad mot minst brand och ansvar.
 • Båt som tas upp på egen båttrailer får vara max 6,5 meter lång och båt + trailer får ha en maxvikt som inte överstiger 1500 kg.
 • Segelbåt ska vara avmastad vid upptagning.

Bockar och vaggor

 • TBS har sedan över 20 år valt att enbart använda Slamkrypare vid torr och sjösättning av båtar. Vi har i dagsläget en maskin som klarar bockar och vaggor med en maxbredd på 230 cm och två maskiner som klarar av bredden 270 cm.
 • Av säkerhetsskäl ska båt vid förvaring på land ligga i vagga eller på bockar på ett sätt som medger att slamkryparen kan köras in och ut utan problem. Lösa stöttor ska enbart ses som ett komplement och ska vara borttagna i samband med torr respektive sjösättning. Nytillkommen segelbåt får inte torrsättas med enbart stöttor utan ska ha stålvagga, gärna kompletterad med stöttor. Ett mindre antal äldre medlemmar har tillfällig dispens att torrsätta med enbart stöttor, men båten ska vid torr och sjösättning stå på köl plus fyra punkter på ett sådant sätt att maskinen kan köras in respektive ut utan problem.
 • Båtar upp till 7 ton får ha vaggor/bockar med en maxbredd på 230 cm och bockarna ska ha en lägsta höjd på 75 cm. Du ansvarar för att din vagga/pallning fungerar och är anpassad för båten och lätt justerbar.
 • Båtar över 7 ton kan ha vaggor/bockar med en maxbredd på 270 cm och bockarna ska ha en lägsta höjd på 75 cm. Du ansvarar för att din vagga/pallning fungerar och är anpassad för båten och lätt justerbar.
 • Vaggor och bockar ska vara stålvaggor/bockar typ Tyresöbock/vagga. Är du osäker på vad som godkänns, kontakta Varvskommittén. Vaggor och bockar får inte vara tyngre än att medlemmar enkelt kan flytta dessa.
 • Du ansvarar för att din båt och pallning är ordentligt märkt framifrån med minst medlemsnummer och mobilnummer samt TBS-etikett väl synlig.

Inga undantag kommer att medges av dessa regler.
Varvsledningen

Mast

Ordningsregler för mastskjul

 • Alla master i stora mastskjulet har fasta platser/fack, (se uppsatta listor i skjulet). Master som är kortare än 13,5 meter ska ligga i lilla mastskjulet.
 • Vantspridare, fiolspridare, radardomer, antenner etc. får inte sitta kvar på masten.
 • Bommar eller spinnakerbommar får av utrymmesskäl inte förvaras i mastskjulen.
 • Alla master ska vara märkta väl synligt med medlemsnummer och gärna även namn och telefonnummer.
 • Endast medlemmar som innehar vinterplats inom TBS uppläggningsområde i Storängen har rätt att förvara sina master i TBS mastskjul.

Ordningsregler för mastplanen

 • Master får inte ligga längre än max 4 dagar på mastplanen framför mastskjulen före påmastning/efter avmastning. Skulle längre tid behövas (t.ex. för reparationer) ska varvschefen kontaktas.
 • I mastskjulen finns flyttbara taljor som kan användas för lyft av master från/till mastvagnen. Fästen för taljorna finns i alla gångarna utom de yttersta.

Vikt och längd på masten. Vid upptagning kommer Planbasen att kunna skriva in uppgifter direkt i BAS där var och en som har en segelbåt med vinterplats i Storängen ska ange längd och vikt för sin mast. Måttband för mätning kommer att finnas upphängda i mastskjulen och vikten på masten kan läsas av på vågen som finns inbyggd i mastkranen (syns genom ”titthålet” i elskåpet vid kranen). Observera att värdet som anges där ska halveras för att få rätta vikten på masten.

Ev. frågor avseende placeringen av master i mastskjulen etc. kan ställas till Michael Nordengren.

Hantering av mastkranen

ALL MASTHANTERING SKER PÅ BÅTÄGARENS ANSVAR!

Regler för på- och avmastning

 • Det är båtägarens skyldighet att ha kunskap i säker hantering av klubbens mastkran vid på- och avmastning. Är du osäker be om hjälp.
 • Maxlast 300 kg. (Om överbelastningsskyddet löser ut tillkalla funktionär)
 • Lutningen på mastkranen får ej ändras med hängande last.
 • Det är ej tillåtet att klättra i kranen med hängande last.
 • Mastgummin måste tas bort innan lyft.
 • Skriv upp dig på turordningslistan först när både mast och båt är klar. (Turordningslistan sitter i ett skåp på bryggan.)
 • Säkerställ att klubben har korrekt uppgift om din masts längd och vikt.

Tips och råd vid på- och avmastning

 • Hjälps vi åt vid mastkranen blir arbetet trivsammare, lättare, mindre stressigt och säkrare.
 • De flesta båtar är lättast att masta på med babordstilläggning. (Minst konflikt med mastkranen.)
 • Använd gärna klubbens specialanpassade sling och linor.
 • Se till att alla delarna i riggen genomgångna och kontrollerade, t.ex. väloljade vantskruvar som är justerade till rätt längd.
 • Vidtag stor försiktighet om du måste montera instrument etc. från kranen så att ingen skadas av fallande verktyg.
 • Så snart masten står säkert, lämna plats till nästa båt.
 • Vi avråder från användandet av lyftbeslag i likrännan eftersom masttillverkare avråder från det.

Ansvariga för mastkran och mastskjul
Michael Nordengren, 0709-990611,
Jan Carlberg, 070-865 51 19 ,