Om Båt, mast och vagga

Segelbåtsvagga

Om båten

 • Båtar som väger mer än 10 ton, är bredare än 4.40 m, eller har ett djup över 2.35 m kan inte tas upp med varvets utrustningar.
 • Båt ska alltid vara försäkrad mot minst brand och ansvar.
 • Båt som tas upp på egen båttrailer får vara max 6,5 meter lång och båt + trailer får ha en maxvikt som inte överstiger 1500 kg.
 • Segelbåt ska vara avmastad vid upptagning.
 • Segelbåt får inte torrsättas med mast på, av hänsyn till kringboende och p.g.a. markförhållandena inom varvsområdet.
 • Mjuk bottenfärg (även kallad blödande eller polerande), typ Sp i Kemikalieinspektionens lista över godkända bottenfärger, är inte tillåten i TBS pga. de problem denna orsakar för andra båtar vid sjö- och torrsättning.

Bockar och vaggor

 • Av säkerhetsskäl ska båt vid förvaring på land ligga i vagga eller på bockar på ett sätt som medger att subliften kan köras in och ut utan problem. Lösa stöttor ska enbart ses som ett komplement och ska vara borttagna i samband med torr respektive sjösättning.
 • TBS rekommenderar stålvagga typ Tyresövagga eller motsvarande, gärna kompletterad med stöttor. Används stöttor så skall båten vid torr- och sjösättning stå på köl plus fyra punkter på ett sådant sätt att maskinen kan köras in respektive ut utan risk. Det är båtägarens ansvar att båten står säkert. Om funktionär inte anser att båten kan ställas av säkert så kan den sjösättas igen.
 • Motorbåt upp till 1,5 ton ska ligga på Tyresöbock typ 1500 eller motsvarande.
 • Motorbåt upp till 5 ton och maxbredd 3 meter ska ligga på Tyresöbock typ I eller motsvarande med 2 meters bredd. Båt över 3 meter bred får ha Tyresöbock typ 1 eller motsvarande med 2,5 meters bredd. Akterbock kan vara bredare under förutsättning att den kan placeras bakom subliften.
 • Motorbåt över 5 ton ska ha Tyresöbock typ V eller motsvarande som är max 2,6 meter bred. Akterbock kan vara bredare under förutsättning att den kan placeras bakom subliften.
 • Segelbåt upp till 7 ton och maxbredd 3 meter ska ligga i Tyresövagga typ I, II eller motsvarande med max 2,2 meters bredd.
 • Segelbåt upp till 7 ton och bredare än 3 meter ska ligga i Tyresövagga typ I, II, V, VI eller motsvarande med max 2,6 meters bredd.
 • Segelbåt över 7 ton ska ligga i Tyresövagga typ IV eller motsvarande med max 2,6 meters bredd.
 • Vaggor ska i längd vara anpassade till båtens längd och stöttornas höjd till båtens djupgående.
 • Lösa stöttor ska stå med fötterna på kraftiga plattor minst 40×40 cm eller kraftiga reglar på grund av markens beskaffenhet på varvsområdet. Stöttorna får inte stå direkt på marken.
 • Bockar eller vaggor av ”motsvarande” typ ska vara godkända av varvsledningen för att få användas.
 • Varvsledningen har rätt att säkerhetsbesiktiga och om så krävs döma ut bockar, vaggor och pallning som inte anses uppfylla grundläggande säkerhetskrav eller som medför risker eller olägenheter vid hantering.
 • Du ansvarar för att din vagga/pallning fungerar och är anpassad för båten och lätt justerbar.
 • Vaggor och bockar ska vara av stål och får inte vara tyngre än att medlemmar enkelt kan flytta dessa. Vagga får inte väga över 300 kg.
 • Vid torrsättning ska varje båtägare ha gott om friskt pallningsmaterial i varierande dimensioner så pallning av bockar och vagga lätt kan justeras.

Mast

Ordningsregler för mastskjul

 • Alla master i stora mastskjulet har fasta platser/fack, (se uppsatta listor i skjulet). Master som är kortare än 13,5 meter ska ligga i lilla mastskjulet.
 • Vantspridare får inte sitta kvar på masten. Fiolspridare, antenner etc bör inte lämnas kvar på masten. Om wire/förstagsprofil lämnas kvar på masten måste den fästas upp så att den inte är i vägen för underliggande master.
 • Alla master ska vara märkta i toppen med QR kod väl synligt och medlemsnummer och gärna även namn och telefonnummer.
 • Bommar eller spinnakerbommar får av utrymmesskäl inte förvaras i mastskjulen men kan förvaras i ladan Vissvass efter överenskommelse med hamnkapten (QR märkning skall utföras).
 • Endast medlemmar som innehar vinterplats inom TBS uppläggningsområde i Storängen har rätt att förvara sina master i TBS mastskjul.

Ordningsregler för mastplanen

 • Master får inte ligga längre än max 4 dagar på mastplanen framför mastskjulen före påmastning/efter avmastning. Skulle längre tid behövas (t.ex. för reparationer) ska varvschefen kontaktas.
 • I mastskjulen finns flyttbara taljor som kan användas för lyft av master från/till mastvagnen.

Vikt och längd på masten.

 • Vid upptagning kommer Planbasen att kunna skriva in uppgifter direkt i BAS där var och en som har en segelbåt med vinterplats i Storängen ska ange längd och vikt för sin mast.
 • Måttband för mätning kan lånas av planbasen.
 • Vikten på masten kan läsas av på vågen som finns inbyggd i mastkranen (syns genom ”titthålet” i elskåpet vid kranen).
 • Ev. frågor avseende placeringen av master i mastskjulen etc. kan ställas till varvet@trbs.se.

Hantering av mastkranen

ALL MASTHANTERING SKER PÅ BÅTÄGARENS ANSVAR!

På- och avmastning

 • Det är båtägarens skyldighet att ha kunskap i säker hantering av klubbens mastkran vid på- och avmastning. Är du osäker, be om hjälp.
 • Maxlast 300 kg. (Om överbelastningsskyddet löser ut tillkalla funktionär)
 • Lutningen på mastkranen får ej ändras med hängande last.
 • Det är ej tillåtet att klättra i kranen med hängande last.
 • Mastgummin måste tas bort innan lyft.
 • Skriv upp dig på turordningslistan först när både mast och båt är klar. (Turordningslistan sitter i ett skåp på bryggan.)
 • Säkerställ att klubben har korrekt uppgift om din masts längd och vikt.

Tips och råd vid på- och avmastning

 • Hjälps vi åt vid mastkranen blir arbetet trivsammare, lättare, mindre stressigt och säkrare.
 • De flesta båtar är lättast att masta på med babordstilläggning. (Minst konflikt med mastkranen.)
 • Använd gärna klubbens specialanpassade sling och linor.
 • Se till att alla delarna i riggen genomgångna och kontrollerade, t.ex. väloljade vantskruvar som är justerade till rätt längd.
 • Vidtag stor försiktighet om du måste montera instrument etc. från kranen så att ingen skadas av fallande verktyg.
 • Så snart masten står säkert, lämna plats till nästa båt.
 • Vi avråder från användandet av lyftbeslag i likrännan eftersom masttillverkare avråder från det.