Årsmöte 2021

Kallelse till Trollbäckens Båtsällskaps årsmöte 2021,
torsdagen den 25 mars 2021 från kl 18.30, webbmöte

Web-länk som gäller för mötet: https://ibm.webex.com/meet/leif.r.johansson
Telefon för deltagande: 08-198-9571, meeting number 929 937 767.
Kom ihåg att avaktivera din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud under mötet

Protokoll från årsmötet


Dagordning
1 Mötets öppnande.
2 Fastställande av röstlängd för mötet.
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4 Fråga om mötet är behörigt utlyst.
5 Fastställande av dagordning.
6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare som, jämte ordföranden, ska justera mötesprotokollet.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
8 Bokslut för 2020.
9 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
10 Fastställande av resultat och balansräkning för 2020 samt resultatdisposition.
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats skriftligt till styrelsen av röstberättigad medlem senast 5 mars 2021.
13 Val av

a) 5 ledamöter på två år
c) en revisor och en revisorssuppleant på två år
d) valberedning om 2 personer på två år.

14 Styrelsens förslag till ersättningssystem och belopp för 2021
15 Övriga frågor

Aktuell information från styrelsen, bla ansökan om vattenverksamhet i Vissvasshamnen
enligt Länsstyrelsens föreläggande samt övrig aktuell information.

16 Mötets avslutning.

Styrelsens underlag och förslag till beslut under punkt 7, 8, 9, 10, 12, 13 och 14 finns
tillgängliga i varvsstugan i Storängen och på hemsidan.


Leif R Johansson, ordförande
Hans Strandell, sekreterare