Hamn och Varv

TBS har två anläggningar i Tyresö kommun

  • En vid Storängen med hamn och brygga för ca 60 båtar samt vinteruppläggningsplats för ca 340 båtar.
  • En större hamn vid Ängsudden i Vissvass med plats för ca 275 båtar.

Vid Storängen har vi klubbhus, mastskjul, garage för maskiner, förråd mm. Elstolpar och sjövatten finns över hela området.

Vid Vissvass på Ängsudden har vi Torpet som vaktstuga med verkstad, förråd i källare, en stor Lada för festligheter och vid brygga 4 en vedeldad bastu. Eluttag finns på varje brygga och brunnsvatten finns vid landfästet på brygga 3.

PRAKTISKT ATT VETA

Parkering Storängen: Vid vår- och höstrustning kan bilar parkeras i anslutning till egen båt. Vid upptagning- och sjösättningsdagar får inga bilar parkera inom upptagnings- eller sjösättningsområdet. Följ de anvisningar som finns och se till att parkera med så goda marginaler som möjligt för andra att passera. Under sommaren är parkeringen vid klubbhuset reserverad för de som har bryggplats vid Storängen.

Parkering i Ängsudden får ske på parkeringen innanför bommarna eller på den allmänna parkeringen utanför bommarna. Hamnplan är endast till för av- och pålastning eller vid arbete ombord. Parkering på hamnplan är i övrigt inte tillåtet – inte heller på tillfartsväg. Är båten ute ska bilen alltid stå på parkeringsplatsen.

Regler för jollar inom TBS i Vissvass.

Enligt vårt arrendeavtal med Tyresö kommun samt Länsstyrelsens regler för hamnområdet inom vår arrenderade fastighet som ligger inom Tyresta naturskyddsområde – gäller att vi inte får ha uppläggningsplats för båtar inom fastigheten på land. Vi påminns om detta via ett flertal olika instanser. Därför skärper vi oss och förtydligar våra regler – som även gäller små båtar som jollar.

Alla jollar/dinge ska ligga innanför våra grindar på brygga 1+2+3+4+5 inga båtar får ligga på mellanbryggan. Inga båtar får ligga på eller mot land.

1. Jolle/dinge är en liten roddbåt som är en följebåt till en större båt. Den förvaras på båten eller i dävartar eller släpas efter båten.

Vikten på en jolle/dinge är inte mer än att en person kan lyfta och hantera den på båten och på land (max ca 50kg, med en längden under 3,5m)

2.Jollarna ska i första hand ligga i anslutning till eller på eller i er egen större båt. (Kan ligga på ybom efter överenskommelse med båtgranne) det måste finnas minst 1,5 meter fri väg att passera på mellan bryggorna med vagn o.d.

Nästa vinter har vi planer på att alla som inte kan ta hem eller förvara jollen under sin båt på vinterplatsen – kan eventuellt få förvara den mellan oktober – april inlåst i Ladan i Vissvass. Men inga jollar får ligga utkastade utomhus i Vissvass – inte ens uppe vid ladan.

De som har övergivit sina jollar norr om ladan – de jollarna kommer att delas ut till behövande eller gå till destruktion och skrotas under juni månad.

Övriga jollar söder om ladan ska under maj tas omhand av sina ägare, enligt punkterna 1-3 ovan.

Resten ska bort. Vi får inte ha upplag kvar på detta sätt inom vår arrendefastighet.

Nycklar, uthyrning och utlåning av båt
Om medlem hyr ut eller lånar ut sin båt ska han personligen finnas på plats i samband med att gästen lämnar eller anlöper hamn och brygga. Av säkerhetsskäl får nycklar till klubbens anläggningar inte lånas ut. Kontinuerlig uthyrning av båt från sällskapets hamnar är inte tillåtet.

Bom och grindar ska hållas låsta, liksom Klubbhus, Torp, förråd och källare. Medlem med båt i hamnen, eller båt på vinteruppläggning äger rätt att utkvittera nyckel som går till bom, grindar, klubbhus, torp, källare och bastu. Nycklar till övriga utrymmen innehar endast funktionärer.

Förtöjning, el mm
All förtöjning ska vara utförd enligt försäkringsbolagens anvisningar. För alla gäller två separata väl uppspända “fjädrande” förtöjningar både fram som bak, säkrade med kätting, schackel och kauser.

Fallen ska vara väl utspända från mast så att slammer undviks. Från 2020 så rekommenderar vi att båtägare byter till gummifjädrar för att minska gnissel i hamnen då stålfjädrar börjar låta när det blir korrosions (rost) på dem. Båten skall ligga tight så att ryckutjämnarna tar hand om alla rörelser av båten.

Det är även godkänt att använda fjädrade linor typ ”PolyRopes Storm” eller ”LIROS Handy-Elastic”, då kan man använda öglan direkt i ringen på y-bommen utan schackel. Livslängden är dock kortare på en sådan lina, kan vara bra att veta.

Kabinhakar för förtöjning i y-bommar godkänns inte.

Elkablar ska vara jordade och godkända för utomhusbruk med CEE don (kontakter) om de ansluts till båt. (typ H07RN-F / RDOE 3G2,5 mm²) och får inte vara längre än 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening. Grenuttag skall vara med 1 st 3-poligt CEE intag och 2 st CEE och vara fabrikstillverkade godkända. IP44 eller IP67

Båtens landström central bör uppfylla ISO 13297 för att anslutas till klubbens elstolar på bryggorna. Sjöfartsverket krav ELSÄK-FS 1999:5 skall däremot uppfyllas.
På båten skall apparatuttag (CEE) av industrityp eller motsvarande användas, eller fast monterad anslutningskabel.

Elkablar får inte vara permanent kopplade, dvs att inga kablar får lämnas i utan tillstånd.

Tillfällig koppling för anslutning av elverktyg eller batteriladdare får ske, men inte till värmekamin eller fläkt. Batteriladdare måste vara av godkänd typ med laddningsautomatik, på grund av brandfaran. Vid Tillfällig användning får övergångssladdar(adapter) användas mellan CEE och Schuko (Stickpropp)

Man får inte lämna båten med sladden ansluten till stolpen utan tillstånd, se längre uppkoppling.

Längre uppkoppling kan undantagsvis ske efter tillstånd från hamnkapten, varvschef eller bryggbas. Tillståndsbricka (elbricka) ska i så fall fästas synligt på CEE stickproppen vid stolpen efter kontakt med hamnkapten, varvschef eller bryggbas.

Här kan du läsa mer om vinterel.

Sopcontainer  för hushållssopor och övrigt avfall. Läs mer här

Hund måste föras i koppel inom Ängsudden som ligger inom naturskyddsområde.

Information och riktlinjer vid varvet