Stadgar

Stadgar

(Stadgarna för utskrift i pdf-format:   Stadgar 2019-11-26.)

Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Trollbäckens Båtsällskap (TBS) bildad 1970 och med hemort i Tyresö kommun. De första stadgarna antogs 1971 och har senare reviderats vid årsmöten 1982-03-22, 2000-03-21, 2006-03-28, 2013-11-28, 2015-03-26 och 2019-11-26.

ALLMÄNT

§ 1 Ändamål 

Trollbäckens Båtsällskap är en ideell och allmännyttig förening som har till syfte att främja båtliv, sjösäkerhet, marinmiljö och verka för gott sjömans- och kamratskap.

Ändamålet främjas bl.a genom miljömässigt goda hamn- och uppläggningsmöjligheter, utbildningsverksamhet samt i utövningen av sjösport. 

§ 2 Sammansättning

TBS består av de fysiska personer som har upptagits i TBS som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet

TBS är medlem i följande riksorganisationer:

– Svenska båtunionen med sitt distriktsförbund Saltsjön-Mälarens båtförbund  – Svenska seglarförbundet med sitt distriktsförbund Stockholms seglarförbund. 

§ 4 Beslutande organ

TBS beslutande organ är årsmötet, höstmötet och ev extra föreningsmöte. Styrelsen och dess sektioner ansvarar för den löpande verksamheten.

MEDLEMSKAP

§ 5 Ansökan och antagning

Medlemskapet är öppet för alla som har intresse av TBS syften och verksamhet. 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutsrätten till.
Juniormedlemskap får förekomma. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta TBS ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. 

§ 6 Utträde

Medlem som vill utträda ur TBS ska anmäla detta till styrelsen. 
Medlem som utträder ska ha fullgjort sina ekonomiska och praktiska skyldigheter gentemot TBS. 
För medlem som inte betalat föreskrivna avgifter till TBS, bestämmer styrelsen hur  avgifter och tillgodohavanden ska disponeras.
Medlem, som trots skriftlig påminnelse, inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur TBS.

§ 7 Uteslutning

Uteslutning kan ske om medlem skadar TBS ändamål och verksamhet, inte betalar gällande avgifter eller åsidosätter regler och anvisningar.  
Processen ska innehålla varningsförfarande, redovisning av skäl till uteslutning och rätt för medlemmen att yttra sig före beslut. Styrelsen beslutar om uteslutning enligt nedanstående regler.                          
Se vidare i de regler som antagits på medlemsmöte.

§ 8 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att:

 • delta i aktiviteter och sammankomster som anordnas av TBS för medlemmarna                                     
 • få fortlöpande information om TBS:s verksamhet                                                       
 • nyttja TBS:s anläggningar enligt gällande regler och efter fullgjorda avgifter.                                       

Medlem är skyldig att:

 • följa TBS:s stadgar, regler, beslut och funktionärers anvisningar.                                                                
  Medlem har inte rätt att företräda TBS eller föra TBS:s talan utan föregående beslut av styrelsen eller medlemsmöte.

Se särskilda anvisningar antagna på medlemsmöte.

MEDLEMSMÖTEN

§ 9 Medlemsmöten  

Två medlemsmöten ska hållas årligen.

Årsmötets uppgift är att fastställa senaste årets utfall av verksamhet och ekonomi, styrelsens ansvarsfrihetsamt val av styrelse och ev. sektioner, se § 12. Årsmötet hålls senast i mars månad.

Höstmötets uppgift är att planera och fastställa närmast påföljande års verksamhet och budget (kostnader och avgifter), se § 13.Höstmötet hålls senast i november månad.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för års- och höstmöte översänds, företrädesvis elektroniskt, till medlemmarna senast fem veckor före mötet samt genom anslag på hemsidan och i klubbhuset.
Styrelsen skall hålla möteshandlingarna tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.
Mötesprotokoll skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast sex veckor efter mötet.

Extra föreningsmöte, se § 14. 

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av TBS:s räkenskaper, års-, höst- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. TBS:s räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 12 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare som, jämte ordföranden, ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Bokslut för det senaste räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt förslag till resultatdisposition
 9. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats skriftligt till styrelsen av röstberättigad medlem senast 20 dagar före mötet
 12. Val av:
  a) Styrelsens ordförande på två år
  b) Övriga ledamöter väljs på två år på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. 
  c)Två revisorer jämte två revisorssuppleanter på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år.
  d) Valberedning om minst tre personer vilka väljs på två år. Hälften av ledamöter väljs varje år och en utses till valberedningens ordförande.  

13. Övriga frågor
Information och aktualiteter.

§ 13 Höstmöte
Vid ordinarie höstmöte ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. Behandling av förslag som inlämnats skriftligt till styrelsen av röstberättigad medlem senast 20 dagar före mötet
 7. Fastställande av:
  a) handlingsprogram för nästkommande år
  b) avgifter för nästkommande år
  c) ersättningar för nästkommande år
  d) årsbudget för nästkommande år

8. Övriga frågor
Information och aktualiteter.

§ 14 Extra föreningsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av TBS:s medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra möte ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader räknat från mottagandet av begäran.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte äger den som krävt mötet rätt att kalla till extra möte.
Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna samt genom anslag på hemsida och i klubbhuset. Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§ 15 Rösträtt och beslut på medlemsmöte

Medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift till TBS och under året fyller 16 år har rösträtt på medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller fullmakt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om så begärs efter votering (omröstning). Med undantag för de i § 21 och 23 nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet om inte röstberättigad medlem begär sluten votering med valsedlar. Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

STYRELSENS ARBETE

§ 16 Styrelsens uppgifter

När års- och höstmöte inte är samlat är styrelsen TBS:s beslutande organ och ansvarar för dess verksamheter. Den ska, inom ramen för Sällskapets stadgar och av medlemsmöten fattade beslut, verka för Sällskapets sunda fortlevnad samt tillvaratagande av medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att: 

 • verkställa av års- och höstmötet samt ev. extra föreningsmötet fattade beslut 
 • planera, leda och fördela arbetet inom TBS 
 • utfärda regelverk och instruktioner för den löpande verksamheten 
 • ansvara för och förvalta TBS:s medel och tillgångar, enligt planer som beslutats på medlemsmöten                                                    
 • bereda höst- och årsmöte samt ev extra föreningsmöte
 • tillsätta ledamöter i kommittéer och för speciella uppdrag med tillhörande befogenheter.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 17 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen består av lägst 7 ledamöter. Styrelsen ska alltid minst bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, varvschef, informationsansvarig samt ordförandena i inrättade sektioner.
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 12. 
Styrelsen utser kommittéer och övriga funktionärer.                                                                             
Styrelsen kan adjungera ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt.

§ 18 Firmateckning

TBS:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 19 Kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté, funktionär eller enskild medlem.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordföranden och vid nästkommande sammanträde. 

§ 20 Sektioner och kommittéer

TBS kan organiseras i olika sektioner såsom varvs-, hamn-, seglings-, ungdoms-,  klubb- och informationssektion med ansvariga funktionärer.
Beslut om bildande eller nedläggande av sektioner och dess ansvariga funktionärer fattas av årsmötet, höstmötet eller extra föreningsmöte. 
Beslut om gällande sektioner och deras ändamål finns i särskild förteckning. 
Sektionernas uppgifter, som beslutas av styrelsen, finns i särskilda anvisningar.
Tillfälliga kommittéer eller arbetsgrupper kan tillsättas eller avskaffas av styrelsen. 

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 21 Stadgefrågor

Endast två på varandra följande medlemsmöten (varav ett är årsmötet) kan besluta ändra dessa stadgar. Vid ändring krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.  

§ 22 Avgifter 

TBS:s viktigaste avgifter som bryggplatsavgift, vinterplatsavgift, medlemsavgift, investeringsavgift m.fl samt system för förmåner beslutas på medlemsmöte (årsmötet, höstmötet eller extra föreningsmöte). 
Om myndigheter eller kommunen inför eller höjer avgifter/skatter som väsentligt påverkar TBS:s ekonomi får styrelsen fatta beslut om ev avgiftsförändringar under löpande år.
Avgifter såsom nyckeldeposition, straffavgifter, avgifter för mindre tjänster och dylikt samt mindre avgiftsbefrielser beslutas av styrelsen. 
Gällande avgifter och betalningstider framgår i särskilda anvisningar

§ 23 Upplösning av föreningen

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på medlemsmöte vilket ska framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 dels majoritet på två medlemsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med klubbens tillgångar och handlingar.

Bilaga: