Sjösättning och upptagning

För 2020 gäller följande (uppdateras för 2021 när planering är fastställd)

Upptagnings- och sjösättningsregler

-Beträffande blödande bottenfärg/polerande bottenfärg var hösten 2015 sista gången vi tillät dessa. Typ Sp i Kemikalieinspektionens lista över godkända bottenfärger.

-Om någon är osäker på vad de har för bottenfärg skall de tas upp sist på arbetspasset och slingen förses med strumpa för att inte kladda ner sling och efterföljande båtar.

-Den som inte anmält att de har blödande färg får bekosta rengöring och eventuellt byte av sling.

-Du ansvarar för att sling/stöttor sitter rätt vid lyft så att givar/axlar inte förstörs. Klubben ersätter inte sådana skador.

-Du deltar vid ditt upptagnings/sjösättningstillfälle tills samtliga båtar är uppe och all materiel är återställd. Upprop hålls när arbetspasset är slut. Ej närvarande bötfälls med 500 kr.

Segelbåt ska vara avmastad vid upptagning. Mastens spridare ska demonteras och fall/vant surras ordentligt. Masten placeras i mastskjulet efter längd senast dagen efter avmastning, väl märkt med medlemsnummer eller namn och telefonnummer.

-Du ansvarar för att din båt och pallning är ordentligt märkt framifrån med TBS-etikett väl synlig.

-Avgifter ska vara betalda inom föreskriven tid.

-Du ska följa funktionärs anvisningar.

-Brott mot ordningsreglerna kan medföra att rätten till vinter och/eller sommarplats förverkas.

Ändring av sjösättnings- och upptagningsdag
Du ansvarar för att din båt sjösätts på överenskommen dag, annars utgår som böter två extra vaktpass som klubben lägger ut på dig.

-Sjösättning kan efter anmälan ske tidigare än planerat på schemalagda sjösättningsdagar (om tid finns) utan extra avgift.

-Vid tidigare upptagning eller sjösättning utanför schemalagd tid, (utförs endast i mån av tid) utgår reseersättning 400 kr till slamförare, samt rampavgift 600 kr, rampavgiften faktureras.

-Upptagning senare  än efter säsongens sista upptagningstillfälle är inte möjlig av praktiska skäl.

-Inga båtar får ligga kvar på land under sommaren. Alla båtar ska vara sjösatta senast sista sjösättningdagen. Undantag kan medges vid sjukdom varvid särskild överenskommelse ska träffas med styrelsen genom varvschefen. Båtar som utan giltigt skäl ligger kvar efter midsommar får böta med dubbel vinteravgift, dock lägst 2.000 kr.

Tillfällig förtöjning
Båtägare får ha båten tillfälligt förtöjd vid varvets bryggor och vid den södra bryggan vid GRÖN PINNE = ledig plats i maximalt 4 dagar. Böter utgår om båten ligger längre med 1.000 kr/påbörjad vecka.

Instruktionsfilm – Hur går upptagning till på TBS
https://youtu.be/8tR5wkvZZ3A