Sjösättning och upptagning

Sjösättning

 • Schema för att boka sjösättning i BAS öppnar runt 1 februari. Bokningen stänger cirka en vecka innan första sjösättningsdag.
 • Sjösättningar sker i april och maj.
 • Alla båtar skall vara sjösatta senast sista ordinarie sjösättningsdagen.
 • Dispens från kravet att båt ska sjösättas kan ges av styrelsen, genom varvschefen, för en säsong vid sjukdom. Skriftlig ansökan om dispens med angivet skäl ska skickas till varvet@trbs.se i så god tid som möjligt.

Torrsättning

 • Schema för att boka torrsättning i BAS öppnar runt 1 juli. Schemat stänger för bokning cirka en vecka innan första torrsättningsdag.
 • Torrsättningar sker i september och oktober.
 • Innan första torrsättningsdag ska din plats vara röjd från sly, gräs och skräp, samt vagga, bockar, stöttor, täckställning och pallningsmaterial vara ihopsamlat på din plats på ett sätt så att båtar på intilliggande platser kan köras in utan hinder.

Sjö- och torrsättning utanför ordinarie schema

 • Ej schemalagda sjö- och torrsättningar kan efter överenskommelse med varvsledningen och i mån av resurser utföras under april, maj, juni (fram till midsommar), september och oktober. Övriga tider saknas bemanning på varvet.
 • Vid behov av akut torrsättning för reparationer hänvisar vi till kommersiella varv och ert försäkringsbolag.
 • Sjö- eller torrsättning utanför ordinarie schema debiteras separat.

Så här fungerar det

Man anmäler sig till sjö- och torrsättning på önskad dag i BAS Schema. Om en dag är fullbokad får man välja en annan dag. Varvet planerar sedan utefter den logistiskt effektivaste modellen för varje dag. Man blir tilldelad ett tidsslott under sin sjö- eller torrsättningsdag när man ska vara på plats. Tiden man förväntas delta är preliminär och kan bli både kortare och längre än angivet.

Man anmäler sig hos planbasen vid verkstaden i god tid före sitt pass. Planbasen kommer då att ge både muntliga och skriftliga anvisningar om vad som gäller. Det är varje medlems ansvar att ta del av och följa de anvisningar som ges.

Medlem är skyldig att under sjö- och torrsättningar följa funktionärs anvisningar för att minimera risk för olyckor och underlätta arbetet.  Medlem ska hålla behörigt avstånd till maskiner i rörelse och vara uppmärksam på maskinförarens anvisningar. Det är absolut förbjudet att röra sig mellan maskinföraren och maskinen när den är i rörelse.

Upptagnings- och sjösättningsregler

 • Båtägaren ansvarar för att sling/stöttor sitter rätt vid lyft så att givare/drev/axlar inte skadas. Klubben ersätter inte sådana skador.
 • Blödande/polerande bottenfärger är inte tillåtna . Om någon är osäker på vad de har för bottenfärg skall de tas upp sist på arbetspasset och slingen förses med strumpa för att inte kladda ner sling och efterföljande båtar.
 • Båt med blödande/polerande bottenfärg ska saneras till kommande sjösättning enligt anvisningar som finns på https://www.trbs.se/batklubben/miljofragor/hantering-av-borttagen- farg/
 • Segelbåt ska vara avmastad vid upptagning. Läs även informationen om mast på sidan 3.
 • Du ansvarar för att din båt och pallning är ordentligt märkt framifrån med medlemsnummer och mobilnummer väl synlig.

Båthus

Båthus får endast uppföras efter skriftlig och godkänd ansökan till varvet@trbs.se. Ansökan ska ha inkommit till föreningen senast 1 juli inför nästkommande vinter. Ansökan ska innehålla uppgifter om husets längd och bredd. Båthus godkänns enbart om det finns möjlighet att anvisa en plats som rymmer båthuset. Båthus får inte stå uppe över sommaren utan skall demonteras helt och hållet före midsommar.

Anvisad plats

På varvet har vi i flera år tillämpat platsanvisningar. Med platsanvisning avses att man anvisas en plats för sin båt. Man får sedan så långt det är praktiskt möjligt p.g.a. omsättning av platser och båtar, stå kvar på samma plats så länge man inte byter båt. Varvet har rätt att vid upptagning anvisa en ny plats om man anser det nödvändigt för att få plats med nytillkomna båtar. Det är varvet som anvisar plats och medlem är skyldig att acceptera den platsanvisning som varvet ger.

Tillfällig förtöjning

Båtägare får ha båten tillfälligt förtöjd vid varvets bryggor och vid den södra bryggan vid GRÖN PINNE = ledig plats i maximalt 4 dagar. Båt som lånar plats ska vara tydligt märkt med medlemsnummer och mobilnummer lätt läsbart från bryggan.

Instruktionsfilm – Hur går upptagning till på TBS
https://youtu.be/8tR5wkvZZ3A