Elförbrukning

Förbrukningen av el inom TBS anläggningar är mycket hög och en väsentlig del härrör från den el som en del båtar förbrukar under vintern. Dessa kostnader ska naturligtvis betalas av den enskilde medlemmen och inte av övriga båtägare. Elnätet på varvet tillåter heller inte obegränsat uttag, så klubben måste ha kontroll på förbrukningen. TBS Styrelse har beslutat om följande regler

  • Tankning av el- / elhybridfordon får ej förekomma.
  • All el som förbrukas för handverktyg, är att betrakta som normal elförbrukning och debiteras ej medlemmen. Kabel får enbart vara ansluten när arbete pågår och någon finns närvarande.

För all övrig elförbrukning ska tillstånd av varvschef eller hamnkapten erhållas. Kabeln märks med numrerad TBS-bricka som erhålls av varvschef, dessutom ska en ej nollställningsbar elmätare anslutas. Om dessa kriterier inte är uppfyllda dras kabeln ur. Varvschef eller hamnkapten ska kontaktas innan förbrukning påbörjas.

Omärkt kabel får enbart vara ansluten under tiden arbete pågår och någon finns närvarande. För att underlätta batteriladdning och administration kommer inga omärkta kablar att dras ur på fredagar, lördagar och söndagar. Priset per kWh är bestämt till 7 kr/kWh.  

Sladdkvalitet El-Kabel.  
En anslutningssladd till en båt behöver vara tålig. 

  • Den ska ej få sprickor vid vinterförvaring i -30 grader, ej heller av yttemperaturen + 60 grader. 
  • Den ska tåla att bli trampad på liggande på däck, bryggor, klippor och grus. 
  • Den ska tåla överkörande kärror, cyklar och bilar. 
  • Den ska tåla snö, is, dagg, regn, stänkvatten och nedsänkning i smutsigt saltvatten. 

Lämplig kabel kvalitet är RDOE,  H07RN-F, H07BQ-F eller bättre. CEE krävs i hamnen(övergång från schuko får inte användas), stickpropp(schuko) används på varvet.

Kontakta varvschef eller hamnkapten
per e-post varvschef@trbs.se eller hamnkapten@trbs.se

TBS Styrelse