Uppförandekod

TROLLBÄCKENS BÅTSÄLLSKAPS UPPFÖRANDEKOD

Denna uppförandekod omfattar alla medlemmar i Trollbäckens Båtsällskap (TBS). TBS bedriver sin verksamhet på ideell basis och är helt beroende av att alla medlemmar bidrar på olika sätt för att verksamheten ska fungera. Verksamheten omfattar olika klubbaktiviteter med fokus på att skapa en aktiv och trivsam klubb med säkra och funktionella anläggningar. Syftet med uppförandekoden är att tydliggöra vad klubben står för.

TBS accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. Det innebär att medlemmar i TBS ska behandla varandra med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt och fysiskt våld och social utstötning får inte förekomma. Kulturen i klubben ska präglas av respektfullt bemötande, inkludering, ett ansvarsfullt agerande och en trygg miljö. En trygg kultur handlar till exempel om det språk vi använder och hur vi agerar och bemöter varandra.

Det är varje enskild medlems ansvar att följa klubbens uppförandekod. Om du som medlem upplever att du har utsatts för kränkande behandling i någon form, eller uppmärksammar att andra medlemmar blir utsatta, uppmanas du att höra av dig till någon inom styrelsen, som kommer att agera vid avvikelser mot uppförandekoden.